Gebruiksvoorwaarden
CHARGE.BRUSSELS PITPOINT OPLAADPUNTEN
juli 2019

Artikel 1 Definities

1.1 Betaalpas: de betaalpas of sleutelhanger die Gebruiker nodig heeft voor toegang tot de Oplaadpunten en waarmee Gebruiker kan betalen voor het opladen.

1.2 Elektrisch Voertuig: met behulp van het Oplaadpunt oplaadbaar volledig elektrisch of plug-in hybride motorvoertuig. Het voertuig beschikt over een maximum snelheid van tenminste 60 km/u en is voorzien van een Europese typegoedkeuring.

1.3 Gebruiksvoorwaarden: onderhavige gebruiksvoorwaarden.

1.4 Gebruik: de handeling door of namens een Gebruiker waardoor het Elektrische Voertuig wordt opgeladen zoals omschreven in artikel 3.

1.5 Gebruiker: gebruiker van een Elektrisch Voertuig en tevens rechtsgeldig bestuurder in de zin van de Belgische Wegcode, zoals bepaald in de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en het KB Verkeersreglement van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

1.6 Helpdesk: Voor storingen kunnen gebruikers bellen naar de helpdesk via 0800-58143 of 078-483539.

1.7 Oplaadpunt(en): voorziening(en) waar een Elektrisch Voertuig kan worden opgeladen waarbij: – elektriciteit kan worden aan- en uitgeschakeld door Gebruiker; – een systeem met persoonlijke identificatie van toepassing is op het aan- en uitschakelen van elektriciteit.

1.8 Partners: de partijen die betrokken zijn bij de Oplaadpunt(en) zoals (decentrale) overheden en netbeheerder(s) en/of aan PitPoint gelieerde partijen ter zake het uitvoeren van Laaddiensten. 

1.9 Type 2 Laadstekker: De Type 2 stekker is de standaard stekker voor laadpunten voor elektrische auto’s. De Europese Richtlijn schrijft het Gebruik van deze stekker voor laadpunten voor. 

Artikel 2 Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor elk Gebruik van een Oplaadpunt van PitPoint.

Artikel 3 Gebruik Oplaadpunten

3.1 Gebruiker dient zich bij het opladen van het Elektrische Voertuig strikt te houden aan de schriftelijke aanwijzingen op/bij de Oplaadpunten. Gebruiker zal het ter plaatse geldende parkeerregime, dat aan verandering onderworpen kan zijn, respecteren.

3.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruiken van de juiste laadstekker en laadkabel, een Type 2 Laadstekker en kabel (gecertificeerd volgens CE en IEC 62196-2 standaarden) en die geschikt zijn voor het laadvermogen van het desbetreffende Elektrische Voertuig.

3.3 Gebruiker gebruikt het Oplaadpunt voor eigen rekening en risico. PitPoint geeft geen enkele garantie aan Gebruiker dat ieder Oplaadpunt te allen tijde en zonder enige onderbreking of mankement functioneert. Bij storingen wordt Gebruiker verzocht zich te begeven naar een ander Oplaadpunt en PitPoint op de hoogte te brengen van de storing, conform art. 3.4 van deze Gebruiksvoorwaarden.

3.4 Gebruiker is gehouden de door hem geconstateerde storingen ten aanzien van de Oplaadpunten direct aan PitPoint te melden via het op het Oplaadpunt aangegeven storingsnummer.

Artikel 4 Aansprakelijkheid PitPoint  

4.1 PitPoint is nimmer aansprakelijk voor schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het (deels) niet kunnen opladen van het Elektrische Voertuig door een defect in of de onbeschikbaarheid van het Oplaadpunt.

4.2 PitPoint is niet aansprakelijk jegens Gebruiker voor schade die het gevolg is van een gebrek aan de Betaalpas, gebreken aan een Oplaadpunt door toedoen van een derde, niet beschikbaarheid van een Oplaadpunt en/of schade aan het Elektrische Voertuig, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van PitPoint.

4.3 PitPoint is niet aansprakelijk voor diefstal van de laadstekker, schade aan de laadstekker en/of eventuele schade veroorzaakt door het Gebruik van de laadstekker, ook niet in het geval dat PitPoint de stekker van het Elektrische Voertuig heeft losgekoppeld (bijvoorbeeld op verzoek van Gebruiker of op verzoek van een gemeente).

4.4 Gebruiker dient schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan aan PitPoint te melden, tenzij Gebruiker aannemelijk maa kt dat zij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Indien Gebruiker niet binnen deze termijn een aanspraak indient en/of PitPoint daardoor niet tijdig in de gelegenheid wordt gesteld om de schade te inspecteren en/of te beperken, behoudt PitPoint zich het recht voor om de aanspraak niet verder in behandeling te nemen. In alle gevallen waarin PitPoint gehouden is tot schadevergoeding zal de maximale schadevergoeding beperkt zijn tot enkel de directe schade en voor een bedrag van ten hoogste € 100.000,- (honderdduizend euro).

4.5 PitPoint heeft veiligheid hoog in het vaandel. Indien aan de Helpdesk wordt gevraagd om de stekker van een Elektrische Voertuig uit veiligheidsoverwegingen op afstand los te koppelen, dan zal de Helpdesk van PitPoint daar in principe gehoor aan geven.

Artikel 5 Aansprakelijkheid Gebruiker; vrijwaring

5.1 Gebruiker is aansprakelijk voor schade ten gevolge van onoordeelkundig of onzorgvuldig Gebruik van de Oplaadpunten door Gebruiker. Onder onoordeelkundig of onzorgvuldig Gebruik wordt in ieder geval verstaan: het Gebruik van de Oplaadpunten voor een ander doel dan voor het opladen van het Elektrische Voertuig, het op enigerlei wijze onjuist Gebruik maken van het Oplaadpunt of het Gebruik van het Oplaadpunt op een andere wijze dan in de instructies voorgeschreven en/of het toebrengen van schade aan een Oplaadpunt tijdens het parkeren.

5.2 Gebruiker vrijwaart PitPoint tegen schadevorderingen van derden die verband houden met gedragingen of omstandigheden die voor rekening en/of risico van Gebruiker komen.

5.3 Gebruiker garandeert dat het Elektrische Voertuig voldoet aan de bij of krachtens de wet gestelde voorwaarden, dat het voertuig conform en gekeurd is. PitPoint is nimmer aansprakelijk indien het Elektrische Voertuig niet kan worden opgeladen als gevolg van een defect van het Elektrische Voertuig. Gebruiker is aansprakelijk voor schade aan het Oplaadpunt als gevolg van een defect in het Elektrische Voertuig.

Artikel 6 Overmacht

Zowel PitPoint als Gebruiker is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien het opladen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van PitPoint dienen te komen. Onder dergelijke omstandigheden wordt in ieder geval begrepen, maar is niet beperkt tot: vandalisme, maatregelen en/of verboden van enige binnenlandse of buitenlandse overheid of van een toezicht houdende instantie, natuurgeweld, mobilisatie, oorlog, sabotage, boycotacties, het niet, niet tijdig of onjuist functioneren van leidingen en/of Elektrische Voertuigen, ongevallen of een gebeurtenis waardoor het transport van elektriciteit niet vrij en ongestoord heeft kunnen plaatsvinden, uitval van het transportnet, het wegvallen van spanning in het net en het niet functioneren van het net, dan wel enige tekortkoming van de landelijke netbeheerder en/of regionale netbeheerder(s) in de nakoming van hun verplichtingen jegens de Partners en/of PitPoint.

Artikel 7 Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

PitPoint behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, onder meer in geval van wijziging van toepasselijke wet- en regelgeving, teneinde deze in overeenstemming te brengen met die vaststelling en/of wijziging. Aanpassingen zullen direct worden verwerkt op de website charge.brussels en worden voorzien van een ingangsdatum. Wijzigingen vinden plaats in overleg met de gemeente in geval van een openbaar Oplaadpunt.

Artikel 8 Splitsbaarheid

Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat afdwingbaar is of niet strijdig met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zal de niet afdwingbare of strijdige bepaling vervangen worden door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden en op het Gebruik van het Oplaadpunt is Belgisch recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit het Gebruik van het Oplaadpunt en/of de Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.