• Handvest persoonlijke gegevens

 • Gebruiksvoorwaarden voor de site

 • Cookie beleid

Handvest persoonlijke gegevens

Welkom op de website   https://charge.brussels . Door verbinding te maken met de website of deze te raadplegen, erkent u het Handvest Persoonlijke gegevens en zogenaamde cookies (het “handvest”) en onze algemene gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en ze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden. Houd er rekening mee dat andere algemene voorwaarden en handvesten inzake bescherming persoonsgegevens gelden voor de andere websites van de groep Total, die wij u aanraden aandachtig te lezen. Het handvest heeft tot doel u te informeren over de rechten en vrijheden die u kunt doen gelden ten aanzien van het gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens en beschrijft de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen. Brussel Mobiliteit is de “verwerkingsverantwoordelijke” voor de persoonsgegevens in het kader van het beheer van de website. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

1. DOEL VAN DE VERWERKING EN TYPES VERZAMELDE GEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van het reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens, verwerkt Brussels Mobility, als verwerkingsverantwoordelijke OF Total Belgium, als onderaannemer van Brussels Mobility OF als verwerkingsverantwoordelijke, uw gegevens met het oog op het beheer van uw aanvraag voor een oplaadstation in uw directe omgeving in een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle verplichte velden die moeten worden ingevuld, zijn gemarkeerd met een asterisk. In overeenstemming met de geldende regelgeving heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen, evenals om u te verzetten tegen de verwerking ervan. U kunt verzoeken om mededeling van uw persoonlijke gegevens. U kunt ook de overdraagbaarheid van uw gegevens en de beperking van de verwerking ervan vragen. U kan een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Stuur uw verzoek via ons contactformulier. Meer info kan je terugvinden in ons Handvest voor persoonsgegevens. 


Uw persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de in dit Handvest of in de verzamelformulieren beschreven doeleinden. Uw gegevens worden bewaard op basis van de behoeften van Total Belgium NV en de wettelijke voorschriften. Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is voor het verwerkingsdoel waarvoor ze verzameld en voor ieder ander toegelaten en verbonden doel of zoals vereist door de wet.  De bewaringstermijnen van uw persoonsgegevens worden in detail bepaald in de tabel hieronder op  basis van de drie (2) hoofddoeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens door Total Belgium  NV:Doel van de verwerking   
Bewaringstermijn
Verwerking nr. 1 - Beheer en beantwoorden van aanvraag voor een openbaar laadpunt in uw omgeving.
Uw persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van maximum 10 jaar na uw aanvraag, de duurtijd van de concessieovereenkomst.
Verwerking nr. 2    – Beheer van diverse verzoeken: vergaren informatie, inschrijvingen, melden van klachten en incidenten
Uw gegevens worden bewaard zolang het verzoek, de klacht of het incident niet volledig is afgehandeld en afgesloten, onder voorbehoud van een wettelijke verplichting van bewaring of een gerechtvaardigd belang van Total Belgium NV om die gegevens langer te bewaren.

 

2. RECHTSGRONDSLAG(EN) VOOR DE VERWERKING

De verwerking van persoonsgegevens door de Vennootschap gebeurt in hoofdzaak op grond van haar gerechtvaardigd belang, het bestaan en de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of toestemming. Het gerechtvaardigd belang van Total Belgium NV houdt in dat ze uw persoonsgegevens moet kunnen verwerken om de diensten van deze website ter beschikking te stellen en te antwoorden op uw vragen of nog, bijvoorbeeld, om haar fraudepreventiebeleid uit te voeren. Het bestaan en de goede uitvoering van een overeenkomst met Total Belgium NV vereisen een verwerking van persoonsgegevens, zo niet kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. Sommige persoonsgegevens hebben we nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, met name ten aanzien van de fiscale administratie. Bij gebreke aan die gegevens zal Total Belgium NV uw verzoek niet kunnen behandelen en zal ze in overtreding zijn van de wet.

Toestemming wordt bijvoorbeeld vereist voor verzending van commerciële boodschappen of om ons in staat te stellen bepaalde van uw verzoeken te behandelen. Bij gebreke aan toestemming zullen bepaalde van uw verzoeken niet behandeld kunnen worden. U hebt het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken zonder dat dit vroeger verrichte verwerkingen in het gedrang brengt, via een schrijven aan het volgende adres : TOTAL BELGIUM NV – Privacy, Handelsstraat 93, 1040 BRUSSEL of per e-mail naar het volgende adres : info@charge.brussels 

3. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan bepaalde afdelingen van de verwerkingsverantwoordelijke of van de vennootschappen van de groep Total voor de goede uitvoering van de overeenkomst of voor analyse- en onderzoeksdoeleinden.

4. OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Iedere overdracht van gegevens aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en zodanig dat een passende bescherming wordt verzekerd. Uit hoofde van de diensten die in het kader van deze website worden geleverd, kunnen uw gegevens zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz. worden doorgegeven aan iedere vennootschap van de Groep of partner van een vennootschap van de Groep buiten de Europese Unie. Om een passend beschermingsniveau te garanderen van de persoonsgegevens afkomstig van de Europese Economische Ruimte die kunnen worden doorgegeven aan entiteiten van de groep Total buiten de Europese Economische Ruimte, werden Binding Corporate Rules” ( BCR) (Interne bedrijfsregels) aangenomen. Voor de gegevensoverdrachten die niet gedekt zijn door de BCR, naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, worden andere maatregelen voorzien om een passend beschermingsniveau te garanderen. Voor informatie over andere maatregelen die zijn getroffen om een afdoende bescherming te garanderen, kunt u schrijven naar het onderstaande contactadres.

5. BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren en met name om te voorkomen dat uw gegevens worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen.

6. UW RECHTEN

Overeenkomstig de geldende regelgeving, hebt u een recht van toegang, verbetering, verwijdering  van uw persoonsgegevens en een recht om bezwaar te maken. U hebt ook het recht om zich te  verzetten tegen commerciële prospectie onder de voorwaarden van de toepasselijke regelgeving. U kunt vragen om kennisgeving van uw persoonsgegevens en u kan u eveneens vragen om uw persoonsgegevens over te dragen en/of u kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). U kunt uw rechten uitoefenen en ons  vragen stellen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met  

TOTAL BELGIUM NV – Privacy, Handelsstraat 93, 1040 Brussel of per e-mail naar het volgende adres : info@charge.brussels


Gebruiksvoorwaarden voor de site

 

Welkom op de website  https://charge.brussels   (de “Website”). U stemt ermee in dit document (hierna "Algemene gebruiksvoorwaarden" of "GV”) te lezen en te aanvaarden, zonder beperking of voorbehoud, door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de Website. U gaat ook akkoord met het lezen van het  handvest voor persoonlijke gegevens en cookies  dat beschikbaar is op de Website. 

Houd er rekening mee dat als u andere Total Group-websites bezoekt, andere algemene gebruiksvoorwaarden en persoonlijke gegevens en cookiescharters, of enig ander document met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, van toepassing zijn op deze websites en wij raad u aan om ze te raadplegen.

1. WETTELIJKE VERMELDINGEN

1.1. Uitgever website

Hierna de “Vennootschap” genoemd:

TOTAL BELGIUM NV :

 • Maatschappelijke zetel: Handelsstraat 93 – B1040 Brussel

 • Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

 • Kapitaal van 186.109.812 euro

 • Kruispuntbank van ondernemingen: 0403.063.902

 • BTW nummer: BE 0403.063.902

 • E-mail: info@charge.brussels

 • Tel.:  02/288.92.41

1.2. Technisch ontwerp en website ontwikkeling

 • TOTAL BELGIUM NV :

  • Maatschappelijke zetel: Handelsstraat 93 – B1040 Brussel

  • Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

  • Kapitaal van 186.109.812 euro

  • Kruispuntbank van ondernemingen: 0403.063.902

  • BTW nummer: BE 0403.063.902

  • E-mail: info@charge.brussels

  • Tel.:  02/288.92.41

1.3 Website Hosting :

 • DELTABLUE NV

 • Kempische Steenweg 293/34

 • BE-3500 Hasselt, België 

 • BE 0543.425.375

2. TOEGANG EN INSCHRIJVING

De GV zijn opgesteld om het gebruik van de Website te reguleren. Op het gebied van technologie en communicatie vullen ze de charters en andere teksten aan die binnen de Groep van toepassing zijn: gedragscode, intern reglement, charter voor het gebruik van IT-middelen, enz.

Elke gebruiker van de Website moet de principes respecteren die zijn vastgelegd door de algemene voorwaarden die een algemeen kader definiëren dat iedereen gemeenschappelijk heeft om ongepast gebruik van de website te voorkomen. Ze zijn van toepassing op alle functies van de website.

2.1 Toegangsvoorwaarden voor de Website


Elke Gebruiker verklaart zich te houden aan de GV en de geldende wetgeving, en in het bijzonder:

 • Heeft de nodige vaardigheden en middelen om toegang te krijgen tot de website en deze te gebruiken;

 • Vraagt toestemming aan de Uitgever van de Website en haar partners, indien van toepassing, om gebruik te maken van de verstrekte informatie (anders dan persoonlijke gegevens);

 • Controleert of de gebruikte internetconfiguratie geen virus bevat en perfect werkt; 

3. VERBINTENIS VAN DE GEBRUIKERS

3.1   Gebruik van de Website

De gebruiker zal via de Website de mogelijkheid hebben om:

 • een contactformulier in te vullen om een vraag te stellen

 • een aanvraag in te dienen om een openbaar laadpunt te vragen in de omgeving van zijn woonst  

3.2  Verbintenis van de gebruikers

De gebruiker erkent dat:

 • De GV van toepassing zijn op elke Gebruiker die gerechtigd is de Website te gebruiken;

 • De Website is bedoeld voor professioneel gebruik;

 • Elke Gebruiker wordt geïdentificeerd en spreekt namens zichzelf op de Website.

De Gebruiker verbindt zich er tevens toe om:

 • Persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en interne normen. Hij/Zij onthoudt zich van elk gebruik dat in strijd zou zijn met de geldende regelgeving, de openbare orde en de goede zeden;

 • Nauwkeurige, volledige, oprechte en ondubbelzinnige informatie te verstrekken en om ervoor te zorgen dat deze, indien nodig, wordt bijgewerkt in geval van wijzigingen;

 • Alle rechten en machtigingen die nodig zijn voor het verstrekken van de verstrekte informatie en inhoud te hebben.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1. Principe

Alle informatie of documenten (teksten, al dan niet bewegende beelden, databanken, geluiden, foto’s, knowhow, genoemde producten) op de website, alsook alle speciaal gecreëerde elementen en de algemene structuur van de website, zijn ofwel eigendom van de Vennootschap of van de groep Total, of zijn het voorwerp van aan hen toegekende gebruiks-, reproductie- en afbeeldingsrechten. Deze informatie, documenten of elementen zijn beschermd door de wetten betreffende het auteursrecht wanneer zij op deze website aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Er wordt aan niemand een licentie verleend, noch enige ander recht dan dat om de website te raadplegen, ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten. Het reproduceren van documenten van de website is uitsluitend toegelaten voor informatiedoeleinden voor eigen privégebruik. Iedere reproductie of gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Vennootschap. In elk geval moet de toegestane reproductie van informatie van deze website, steeds de passende bron- en eigendomsvermeldingen bevatten.

4.2. Onderscheidingstekenen

Tenzij anders vermeld, zijn de op deze website genoemde bedrijfsnamen, logo’s, producten en merken eigendom van de Vennootschap of van de groep Total, of maken ze het voorwerp uit van aan hen toegekende gebruiks-, reproductie- of afbeeldingsrechten. Ze mogen niet gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

4.3. Databanken

De eventuele databanken die te uwer beschikking worden gesteld, zijn eigendom van de Vennootschap in haar hoedanigheid van producent van die databanken. Het is u verboden om een kwalitatief of kwantitatief wezenlijk deel van de databanken op te vragen of te hergebruiken, inclusief voor privédoeleinden.

5. HYPERLINKS

5.1. Activering van links

De Vennootschap wijst uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites waarnaar zij links creëert. Deze links worden als service aan de gebruikers van deze website aangeboden. Gelieve de algemene voorwaarden en het handvest inzake bescherming persoonsgegevens en cookies van die sites te raadplegen om kennis te nemen van hun gebruiken. De beslissing om de links te activeren, ligt uitsluitend bij de gebruikers van de website. De Vennootschap kan links op onze website op ieder ogenblik wijzigen of verwijderen.

5.2. Toestemming om links te plaatsen

Om een hyperlink naar deze website te plaatsen, wordt de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap vereist, die u kunt aanvragen via de contactgegevens die u vindt op het einde van dit document.

6. WAARSCHUWINGEN

6.1. Verantwoordelijkheid

De op deze website beschikbare informatie en aanbevelingen (de “Informatie”) worden te goeder trouw gegeven. Ze worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze op de website worden gepubliceerd. De Vennootschap geeft echter geen garanties wat betreft de volledigheid en juistheid van de Informatie. U draagt zelf alle risico’s die verbonden zijn aan het geloof dat u aan die Informatie hecht. De Informatie wordt u verstrekt met dien verstande dat u of ieder ander persoon die ze ontvangt, het belang ervan voor een welbepaald doel kan bepalen alvorens ze te gebruiken. De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit het vertrouwen dat u stelt in de Informatie of het gebruik ervan.  De Informatie kan niet worden opgevat als een aanbeveling om gegevens, producten, procedures, uitrustingen of formuleringen te gebruiken die in strijd zouden zijn met een octrooi, auteursrecht of handelsmerk. De Vennootschap wijst alle aansprakelijkheid af, expliciet of impliciet, indien het gebruik van de Informatie een inbreuk zou vormen op enig octrooi, auteursrecht of handelsmerk.

 

De Vennootschap en alle vennootschapen van de groep Total verwerpen uitdrukkelijk iedere interpretatie die de inhoud van hun websites zou gelijkstellen met aanbiedingen tot aankoop of aansporingen om aandelen of andere, al dan niet beursgenoteerde roerende waarden van de Vennootschap of gelijk welke andere vennootschap van de groep Total te verwerven. Er wordt geen garantie gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de commerciële aard van de verstrekte Informatie, noch wat de geschiktheid ervan voor een bepaald doel betreft, noch wat de producten of diensten betreft waarnaar in die Informatie wordt verwezen. De Vennootschap verbindt zich in geen geval om de Informatie die op het internet of via hun webservers wordt verspreid, bij te werken of te verbeteren. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar websites op ieder ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.

6.2. Toekomstgerichte informatie en verklaringen

De documenten op deze website kunnen toekomstgerichte informatie bevatten over de Groep (met name doelstellingen en tendensen), alsook toekomstgerichte mededelingen (forward-looking statements) in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, met name betreffende de financiële situatie, bedrijfsresultaten, bedrijfsstrategie en activiteiten van TOTAL. Die gegevens vormen geen prognoses in de zin van de Europese Verordening nr. 809/2004.

 

De toekomstgerichte informatie en mededelingen in deze documenten zijn gebaseerd op economische gegevens en hypothesen, geformuleerd in een welbepaalde economische, concurrentiële en reglementaire context. Ze kunnen in de toekomst onjuist blijken en zijn afhankelijk van risicofactoren die kunnen leiden tot een aanzienlijke afwijking tussen de effectieve en de verwachte resultaten, zoals met name schommelingen in de wisselkoersen, de prijs van aardolieproducten, de mogelijkheid om kosten te drukken of de efficiëntie op te voeren zonder ongewenste verstoring van de operaties, overwegingen in het licht van de milieuregelgeving en algemene economische en financiële omstandigheden. Ook is bepaalde financiële informatie gebaseerd op ramingen, met name bij de beoordeling van de realiseerbare waarde van activa of eventuele waardeverminderingen van activa.

 

TOTAL noch haar dochtervennootschappen verbinden zich of aanvaarden enige verantwoordelijkheid ten aanzien van de beleggers of welke andere belanghebbende ook om, met name op grond van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, het geheel of een deel van de toekomstgerichte informatie, verklaringen, tendensen of doelstellingen in deze documenten bij te werken of te herzien. Bijkomende informatie betreffende de factoren, risico's en onzekerheden die gevolgen kunnen hebben voor de financiële resultaten of activiteiten van de groep Total en haar dochtervennootschappen, is te vinden in de documenten neergelegd bij de Nationale Bank van België of iedere andere gelijkwaardige buitenlandse instelling, met inbegrip van de United States Securities and Exchange Commission (“SEC”) ingeval die vennootschappen beursgenoteerd zijn.7. BIJWERKING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

De Vennootschap kan deze gebruiksvoorwaarden op ieder ogenblik bijwerken. U wordt dan ook verzocht om regelmatig de laatste toepasselijke gebruiksvoorwaarden na te lezen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en vallen onder de rechtsbevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.

8. CONTACTGEGEVENS

Voor alle vragen betreffende de gebruiksvoorwaarden van de website, kunt u met ons contact opnemen via het volgende emailadres  ev-charge.belgium@total.com  of per post op het volgende adres: TOTAL BELGIUM - Handelsstraat 93 – B-1040 Brussel.

COOKIE POLICY

1. PRINCIPE

Cookies zijn kleine stukjes tekst die door onze servers naar uw computer of apparaat worden gestuurd wanneer u toegang krijgt tot onze diensten. Ze worden opgeslagen in uw browser en later teruggestuurd naar onze servers zodat we contextuele inhoud kunnen leveren. Zonder cookies zou het gebruik van het web een veel frustrerendere ervaring zijn. We gebruiken ze om uw activiteiten op onze website te ondersteunen.

2. SOORTEN COOKIES EN INSTELLINGEN

De cookies die op uw apparaat geplaatst kunnen worden wanneer u de website bezoekt, zijn ofwel cookies die uitsluitend tot doel hebben om de communicatie via elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken of die strikt noodzakelijk zijn om de door u gevraagde dienst te leveren (taalcookies, identificatiecookies ...), 

Hier is een overzicht van de noodzakelijkecookies die op uw device kunnen worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt: 


Categorie
Doel
Voorbeeld
Termijn
Sessie & Veiligheid

Authentificeer gebruikers, bescherm gebruikersgegevens en laat de website de diensten leveren die gebruikers verwachten, zoals het onderhouden van de inhoud van hun winkelwagen of het toestaan van het uploaden van bestanden.

De website zal niet goed werken als u deze cookies weigert of weggooit.

session_id (Odoo) fileToken (Odoo) 3 maanden
Voorkeursinstellingen

Onthoud informatie over het gewenste uiterlijk of gedrag van de website, zoals de taal of de regio van uw voorkeur. Uw ervaring kan worden aangetast als u die cookies weggooit, maar de website zal nog steeds werken.

Vb. frontend_lang (Odoo)
Wordt na afloop van het surfen verwijderd 


U kunt ervoor kiezen om uw computer te laten waarschuwen telkens als er een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Elke browser is een beetje anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser om de juiste manier te leren om uw cookies aan te passen. We ondersteunen momenteel geen Do Not Track-signalen, omdat er geen industriestandaard voor naleving is.

Hoe op uw computer reeds geplaatste cookies verwijderen ?

 • Ga naar uw computer;

 • Selecteer in schijf C:\ de map Windows;

 • Open de map "temporary Internet Files";

 • Selecteer alle bestanden (Ctrl A);

 • Kies de optie "verwijderen"


Hoe uw browser instellen om cookies te weigeren of verwittigd te worden wanneer cookies worden geplaatst?

 

 • Voor Internet Explorer 5 (Microsoft): Kies ‘Extra’, ‘Internet-opties’, ‘Beveiliging’, ‘Aangepast niveau’ ga in het scrollmenu naar ‘Cookies’, onderdeel ‘Cookies toestaan op uw computer’, kies ‘Vragen’ om gewaarschuwd te worden of ‘Uitschakelen’ om alle cookies te weigeren.

 • Voor Internet Explorer 6, 7 of 8 (Microsoft): Kies ‘Extra’, ‘Internet-opties’, ‘Privacy’ en dan het niveau dat u wilt toepassen;

 • Voor Firefox: Klik op ‘Extra’, ‘Opties’ en vink in het tabblad ‘Privacy’ het vakje ‘Cookies van websites accepteren’ uit;

 • Voor Google Chrome: Klik op het Chrome-menu, selecteer ‘Instellingen’, kies ‘Geavanceerde instellingen weergeven’, klik onder ‘Privacy’ op ‘Instellingen voor inhoud’ en vink ‘Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren’ aan.

 • Voor Safari: klik op "Voorkeuren" en vervolgens op "Privacy" en selecteer vervolgens een optie voor "Cookies en websitegegevens": "Altijd blokkeren", "Toestaan van de actieve website alleen", "Toestaan van websites die ik heb bezocht".