HANDVEST PERSOONLIJKE GEGEVENS

Welkom op de website charge.brussels. Door verbinding te maken met de website of deze te raadplegen, erkent u het Handvest Persoonlijke gegevens en zogenaamde cookies (het “handvest”) en onze algemene gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en ze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden. Houd er rekening mee dat andere algemene voorwaarden en handvesten inzake bescherming persoonsgegevens gelden voor de andere websites van de groep Total, die wij u aanraden aandachtig te lezen.

Het handvest heeft tot doel u te informeren over de rechten en vrijheden die u kunt doen gelden ten aanzien van het gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens en beschrijft de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Total Belgium NV is de “verwerkingsverantwoordelijke” voor de persoonsgegevens in het kader van het beheer van de website. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

1. DOEL VAN DE VERWERKING EN TYPES VERZAMELDE GEGEVENS

Om van de geboden diensten gebruik te kunnen maken, is het mogelijk dat u ons bepaalde persoonsgegevens, zoals naam, voornaa, e-mailadres, klantnummer, telefoonnummer of adres, verstrekt.

Total Belgium NV verwerkt uw persoonsgegevens om u toegang te geven tot de diensten van de website, om uw bezoek aan de website vlotter te doen verlopen, om uw eventuele vragen via de contactformulieren of ander kanalen te behandelen of nog om haar commerciële relaties te beheren.

In het bijzonder, kunnen wij bepaalde van uw persoonsgegevens verzamelen voor externe communicatiedoeleinden, met name om informatievragen te beantwoorden en om beter op de hoogte te zijn van uw verwachtingen. In onze online-formulieren zijn de verplichte velden aangeduid met een sterretje. Bij gebreke aan antwoord op de verplichte vragen, zullen wij u de gevraagde dienst(en) niet kunnen verstrekken.

Uw persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de in dit Handvest of in de verzamelformulieren beschreven doeleinden. Uw gegevens worden bewaard op basis van de behoeften van Total Belgium NV en de wettelijke voorschriften. Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is voor het verwerkingsdoel waarvoor ze werden verzameld en voor ieder ander toegelaten en verbonden doel of zoals vereist door de wet. Wij kunnen de gegevens bijvoorbeeld bewaren voor de uitvoering van een overeenkomst tot drie (3) jaar na afronding van de laatste bestelling die in uitvoering van die overeenkomst werd geplaatst, waarna wij de betrokkene niet langer als klant beschouwen en zijn gegevens vernietigen, onverminderd de wettelijke verplichtingen van Total Belgium NV en haar gerechtvaardigd belang om die gegevens langer te bewaren (zie verder). 

De bewaringstermijnen van uw persoonsgegevens worden in detail bepaald in de tabel hieronder op basis van de drie (3) hoofddoeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens door Total Belgium NV:

Doel van de verwerking

Bewaringstermijn

Verwerking nr. 1  – Klantenbeheer in het kader van de uitvoering van overeenkomsten, inclusief facturatie, beheer van kredieten, enz.

Uw gegevens worden bewaard gedurende maximum drie (3) jaar na de laatste bestelling bij Total Belgium NV en kunnen zo nodig worden bewaard in tussentijdse archieven gedurende de toepasselijke verjaringstermijn.

Verwerking nr. 2  – Marketingacties

Behoudens bij uitdrukkelijke toestemming, worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende maximum drie (3) jaar na uw laatste contact met Total Belgium NV, en kunnen ze zo nodig worden bewaard in tussentijdse archieven gedurende de toepasselijke verjaringstermijn.

Verwerking nr. 3  – Beheer van diverse verzoeken: vergaren informatie, inschrijvingen, melden van klachten en incidenten.

Uw gegevens worden bewaard zolang het verzoek, de klacht of het incident niet volledig is afgehandeld en afgesloten, onder voorbehoud van een wettelijke verplichting van bewaring of een gerechtvaardigd belang van Total Belgium NV om die gegevens langer te bewaren.

Verwerking nr. 4 :  Opmaak van uw kandidaat account op ons recruteringsplatform

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode van recrutering en kunnen in desbetreffend geval bijgehouden worden in tussentijdse archieven in overeenstemming met de toepasselijke verjaringstermijn.

Verwerking nr. 5  : Statistieken

Uw gegevens worden bewaard voor een maximale duur van 12 maanden. Voor meer informatie, verwijzen we u door naar   Beheer van Cookies.

 

2. RECHTSGRONDSLAG(EN) VOOR DE VERWERKING

De verwerking van persoonsgegevens door de Vennootschap gebeurt in hoofdzaak op grond van haar gerechtvaardigd belang, het bestaan en de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of toestemming.

Het gerechtvaardigd belang van Total Belgium NV houdt in dat ze uw persoonsgegevens moet kunnen verwerken om de diensten van deze website ter beschikking te stellen en te antwoorden op uw vragen of nog, bijvoorbeeld, om haar fraudepreventiebeleid uit te voeren.

Het bestaan en de goede uitvoering van een overeenkomst met Total Belgium NV vereisen een verwerking van persoonsgegevens, zo niet kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.

Sommige persoonsgegevens hebben we nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, met name ten aanzien van de fiscale administratie. Bij gebreke aan die gegevens zal Total Belgium NV uw verzoek niet kunnen behandelen en zal ze in overtreding zijn van de wet.

Toestemming wordt bijvoorbeeld vereist voor verzending van commerciële boodschappen of om ons in staat te stellen bepaalde van uw verzoeken te behandelen. Bij gebreke aan toestemming zullen bepaalde van uw verzoeken niet behandeld kunnen worden. U hebt het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken zonder dat dit vroeger verrichte verwerkingen in het gedrang brengt, via een schrijven aan het volgende adres :

TOTAL BELGIUM NV – Privacy, Handelsstraat 93, 1040 BRUSSEL

Of via  ons contactformulier.

 

3. PROFILERING

Total Belgium NV zet een geautomatiseerde besluitvorming op, die wij nodig hebben om de externe communicaties te kunnen personaliseren, relevante en aanpaste inhoud te kunnen samenstellen en promotieaanbiedingen op maat te kunnen maken. Deze geautomatiseerde besluitvorming berust op de analyse van het gedrag van de consument op de website, nadat die uitdrukkelijk zijn akkoord heeft gegeven (cookies), de analyse van de door de consument zelf verstrekte gegevens bij zijn bezoek en/of zijn aankoopparcours of nog de analyse van de aankoopcriteria van de consument zoals kwaliteit, kwantiteit, frequentie, enz. Dit zorgt voor een betere kennis van de consument en een betere communicatie met die consument.

 

4. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan bepaalde afdelingen van de verwerkingsverantwoordelijke of van de vennootschappen van de groep Total, alsook aan bepaalde partners, onafhankelijke verdelers of verwerkers voor de goede uitvoering van de overeenkomst, voor de verzending van gerichte correspondentie of voor analyse- en onderzoeksdoeleinden.

 

5. OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Iedere overdracht van gegevens aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en zodanig dat een passende bescherming wordt verzekerd. 

Uit hoofde van de diensten die in het kader van deze website worden geleverd, kunnen uw gegevens zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz. worden doorgegeven aan iedere vennootschap van de Groep of partner van een vennootschap van de Groep buiten de Europese Unie.

Om een passend beschermingsniveau te garanderen van de persoonsgegevens afkomstig van de Europese Economische Ruimte die kunnen worden doorgegeven aan entiteiten van de groep Total buiten de Europese Economische Ruimte, werden Binding Corporate Rules” (BCR) (Interne bedrijfsregels) aangenomen.

Voor de gegevensoverdrachten die niet gedekt zijn door de BCR, naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, worden andere maatregelen voorzien om een passend beschermingsniveau te garanderen.

Als u meer informatie wilt over onze BCR's, klik dan  hier . Voor informatie over andere maatregelen die zijn getroffen om een afdoende bescherming te garanderen, kunt u schrijven naar het onderstaande contactadres.

6. BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren en met name om te voorkomen dat uw gegevens worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen.

 

7. UW RECHTEN

Overeenkomstig de geldende regelgeving, hebt u een recht van toegang, verbetering, verwijdering van uw persoonsgegevens en een recht om bezwaar te maken. U hebt ook het recht om zich te verzetten tegen commerciële prospectie onder de voorwaarden van de toepasselijke regelgeving. U kunt vragen om kennisgeving van uw persoonsgegevens en u hebt het recht om richtlijnen te geven over wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden. U kan u eveneens vragen om een beperking van het gebruik om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en/of u kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw rechten uitoefenen en ons vragen stellen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met TOTAL BELGIUM NV – Privacy, Handelsstraat 93, 1040 BRUSSEL.